See What’s Coming Soon to Altium Designer 24

Setting the new standard in electronics design.

Altium Designer pomaga śledzić znaczniki referencyjne na płytce PCB

Zachariah Peterson
|  Utworzono: July 29, 2021  |  Zaktualizowano: February 9, 2023
Znaczniki referencyjne

Za każdym razem, gdy umieszczasz podzespół w arkuszu schematu lub w układzie płytki PCB, podzespołowi temu zostaje przypisany znacznik referencyjny (czasem skracany do „refdes”, ang. reference designator). Ten alfanumeryczny kod jest skrótem dotyczącym konkretnego podzespołu i pomaga zespołowi projektowemu przekazywać informacje o konkretnych podzespołach między członkami zespołu, w dokumentach projektowych i w oprogramowaniu do projektowania obwodów drukowanych.

Znaczniki referencyjne nie są tylko przypadkowymi zestawami liter i cyfr. Są one zgodne z określonym systemem, który projektanci wykorzystują do określania konkretnych podzespołów na płytce PCB. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do projektowania możesz umieszczać i edytować znaczniki referencyjne w całej dokumentacji projektowej, w tym w układzie płytki PCB, danych komponentów i schematach. Oprogramowanie do projektowania płytek PCB pomaga również utrzymać synchronizację podczas umieszczania i modyfikowania elementów składowych PCB. Zatem w jaki sposób tworzy się odniesienia do symboli, materiałów lub rozmieszczenia części projektu?

ALTIUM DESIGNER®

Oprogramowanie do projektowania PCB z zaawansowanymi narzędziami CAD do tworzenia podzespołów i umieszczania listy znaczników referencyjnych PCB.

Każdy podzespół uwzględniany w schematach, układzie płytki drukowanej, zestawieniu materiałów i wielu innych dokumentach projektowych będzie miał odpowiedni znacznik referencyjny. Znacznik referencyjny, który pojawia się na płytce PCB, zostanie przypisany do określonego podzespołu w dokumentacji projektowej przez oprogramowanie ECAD. Użytkownik może również dostosować znacznik referencyjny tak, aby miał określony format wymagany w bieżącym projekcie.

Jeśli używasz najlepszego oprogramowania do układania płytek PCB ze zintegrowanym edytorem schematów, łatwo jest utrzymać znaczniki referencyjne zsynchronizowane między arkuszami schematów i układem PCB. Podczas pracy z dokumentacją projektu obwodu drukowanego istnieje możliwość, że schematy, układ PCB, zestawienie materiałów i ostateczne dane wyjściowe produkcji przestaną być zsynchronizowane. Altium Designer jest najlepszym oprogramowaniem, którego możesz użyć, aby zagwarantować, że Twój projekt będzie miał zsynchronizowane znaczniki (refdes) PCB w arkuszach schematu ideowego i schematu ideowego, a także w dokumentacji dotyczącej rozmieszczenia i produkcji PCB.

Czym są znaczniki referencyjne?

Wszystkie znaczniki referencyjne PCB pojawiają się na warstwach powierzchniowych PCB na warstwach sitodruku (górna i dolna nakładka). Znacznik referencyjny podzespołu to kombinacja liter i cyfr przypisana do konkretnego podzespołu. Każdy podzespół otrzymuje własny znacznik referencyjny, co oznacza, że znaczniki nigdy się nie powtarzają. Znacznik referencyjny konkretnego podzespołu może być widoczny w dokumentacji projektu schematu, układu płytki PCB i zestawieniu materiałów podczas tworzenia bazy danych dla projektu.

Edytor schematów znaczników referencyjnych PCB
Każdy znacznik referencyjny w edytorze schematów pojawi się na warstwie sitodruku w układzie PCB.

Po wygenerowaniu danych Gerber dla układu obwodu drukowanego plik Gerber z danymi warstwy sitodruku będzie zawierał również znaczniki referencyjne PCB dotyczące każdego podzespołu. Znacznik referencyjny i wszystkie inne oznaczenia w warstwie sitodrukowej zostaną nadrukowane na masce lutowniczej na płytce PCB jako jeden z końcowych etapów produkcji.

Znaczniki referencyjne są przydatne do wielu zadań poza projektowaniem schematów i umieszczaniem komponentów w układzie PCB. Pomagają również w montażu ręcznym, ręcznej kontroli, usuwaniu usterek i testowaniu, ponieważ określone komponenty z listy zestawienia materiałów mogą być wizualnie zauważone na schemacie PCB. Ponadto znaczniki referencyjne PCB pozwalają w prosty sposób sprawdzić, jaki dokładnie typ podzespołów znajduje się na płytce, bez konieczności zaglądania do zestawienia materiałów. Jest to jasne dla projektantów dzięki standaryzacji znaczników referencyjnych w rysunkach elektrycznych, a ta sama standaryzacja jest wymuszona w oprogramowaniu ECAD takim jak Altium Designer.

Powszechne znaczniki referencyjne PCB

Istnieją dwie normy, które regulują format znacznika referencyjnego dla 45 różnych typów podzespołów elektronicznych pojawiających się na rysunkach elektrycznych, w tym arkuszach schematów i odpowiadających im układach obwodów drukowanych. Są to normy IEEE 315-1975 oraz ASME Y14.44-2008. Dokumenty te określają prefiks literowy, który powinien być stosowany w odniesieniu do danego typu podzespołu w układzie PCB.

Poniższa lista przedstawia kilka popularnych prefiksów znaczników referencyjnych PCB używanych w oprogramowaniu do projektowania obwodów drukowanych:

  • U: układ scalony
  • D, CR: znacznik referencyjny diody
  • C: kondensator
  • R: rezystor
  • L: induktor
  • J: złącze
  • F: bezpiecznik
  • Y: kryształowy oscylator
  • P: tranzystor dyskretny

W układzie PCB wskaźnik polaryzacji może być umieszczony w pobliżu znacznika referencyjnego diody, aby można było odróżnić anodę od katody. Jest to również ważne w kondensatorach polaryzacyjnych, które będą używać „+” lub kropki do wskazania dodatniego terminala. Często spotyka się także symbol diody umieszczony w pobliżu desygnatu referencyjnego diody, aby wskazać orientację elementu. Podobne strategie stosuje się w przypadku tranzystorów, aby orientacja elementu była jasna dla montera.

Każdy ze znaczników referencyjnych będzie kolejno numerowany, aby oznaczyć konkretne elementy na schematach, zestawieniach materiałów i w układzie PCB. Podczas tworzenia symboli schematów i układów pól lutowniczych PCB dotyczących podzespołów oraz rozpoczynania tworzenia bibliotek projektów będziesz mieć możliwość zdefiniowania prefiksu znacznika referencyjnego PCB dotyczącego niestandardowych lub specjalnych podzespołów. Możesz również umieścić znacznik referencyjnego w wybranym miejscu w otoczeniu podzespołu.

Znaczniki referencyjne PCB
Upewnij się, że Twoje podzespoły mają jasne znaczniki referencyjne, które są zgodne ze standardami przemysłu elektronicznego.

Utrzymaj synchronizację znaczników referencyjnych PCB

Najważniejszym aspektem definiowania znaczników referencyjnych jest zagwarantowanie, że pozostają one zsynchronizowane w całym układzie i schematach PCB. Ponadto podczas generowania listy zestawienia materiałów używany program powinien pobierać dane dostawcy, numer części i znacznik referencyjny bezpośrednio z układu i schematów PCB. W normalnych okolicznościach nie ma potrzeby ręcznego zestawiania tych informacji w tabeli dla producenta. Zamiast robić to ręcznie, potrzebujesz narzędzi CAD, które zsynchronizują wszystkie dokumenty projektowe i wyniki produkcji w jednym programie.

Altium Designer synchronizuje całą dokumentację projektową i zestawienie materiałów

Narzędzie ActiveBOM oraz zintegrowany edytor schematów w Altium Designer to dwa kluczowe narzędzia, których potrzebujesz, aby utrzymać synchronizację danych w projekcie. Funkcje te są zawarte w Altium Designer wraz z edytorem PCB, a zintegrowane wyszukiwanie reguł projektowych automatycznie sprawdza błędy synchronizacji podczas tworzenia płytki.

Oprócz ustawiania znaczników referencyjnych PCB program Altium Designer zawiera funkcje pomagające utrzymać produktywność poprzez automatyczne aktualizowanie zmian w dokumentach projektowych. Łatwo jest ustawić znaczniki referencyjne i zastosować aktualizacje w podzespołach podczas tworzenia projektu. Żaden inny program nie pozwala w tak prosty sposób zapewnić synchronizacji bazy danych projektów.

Złącza PCB projektu MCAD
Rodzime funkcje MCAD w Altium Designer pozwalają zobaczyć wszystkie elementy płytki w realistycznym widoku 3D, łącznie ze znacznikami referencyjnymi.

Generuj produkty z pełnym znacznikiem referencyjnym

Kiedy przystępujesz do przygotowania projektu do produkcji i montażu, możesz szybko wygenerować wszystkie pliki potrzebne producentowi w Altium Designer. Funkcja pliku OutJob natychmiast pobiera dane elementów PCB oraz informacje o układzie i generuje standardowe dokumenty potrzebne producentom i montażystom. Materiały, które stworzysz w Altium Designer, będą zawierać znaczniki referencyjne płytek PCB oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w podzespoły, co pomoże zapewnić dokładny montaż oraz ułatwi usuwanie błędów i testowanie po zakończeniu produkcji.

Utrzymaj produktywność i wydajność dzięki oprogramowaniu Altium do projektowania opartego na regułach

Altium Designer to kompletny zestaw narzędzi do projektowania obwodów drukowanych, które współpracują ze sobą, aby pomóc Ci zachować produktywność i wydajność. Funkcje dokumentacji, których użyjesz do przygotowania wyników produkcyjnych, będą pobierać dane bezpośrednio z układu PCB dzięki zaawansowanemu silnikowi projektowania opartego na regułach w aplikacji. Ten kompletny zestaw narzędzi w Altium Designer tworzy wydajny przepływ pracy z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który nie występuje w innych aplikacjach projektowych.

Znacznik referencyjny PCB
Zobacz swoją płytkę PCB i znaczniki referencyjne w realistycznym modelu 3D, korzystając z natywnych narzędzi projektowania 3D PCB w Altium Designer.

Gdy chcesz zbudować najdokładniejszą bazę danych CAD do projektowania PCB, potrzebujesz kompletnego zestawu narzędzi do tworzenia komponentów i zarządzania nimi w Altium Designer. Uzyskaj dostęp do najlepszych w branży narzędzi ECAD do tworzenia układów płytek PCB i przygotowywania wyników produkcji.

Altium Designer w Altium 365 zapewnia niespotykaną dotąd integrację w świecie oprogramowania na użytek przemysłu elektronicznego. Umożliwia projektantom pracę w domu i osiągnięcie niespotykanego wcześniej poziomu wydajności.

Przedstawiliśmy tylko niektóre z licznych możliwości programu Altium Designer na platformie Altium 365. Bardziej szczegółowy opis funkcji można znaleźć na stronie produktu lub w jednym z webinariów na żądanie.

About Author

About Author

Zachariah Peterson ma bogate doświadczenie techniczne w środowisku akademickim i przemysłowym. Obecnie prowadzi badania, projekty oraz usługi marketingowe dla firm z branży elektronicznej. Przed rozpoczęciem pracy w przemyśle PCB wykładał na Portland State University i prowadził badania nad teorią laserów losowych, materiałami i stabilnością. Jego doświadczenie w badaniach naukowych obejmuje tematy związane z laserami nanocząsteczkowymi, elektroniczne i optoelektroniczne urządzenia półprzewodnikowe, czujniki środowiskowe i stochastykę. Jego prace zostały opublikowane w kilkunastu recenzowanych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Napisał ponad 2000 artykułów technicznych na temat projektowania PCB dla wielu firm. Jest członkiem IEEE Photonics Society, IEEE Electronics Packaging Society, American Physical Society oraz Printed Circuit Engineering Association (PCEA). Wcześniej był członkiem z prawem głosu w Technicznym Komitecie Doradczym INCITS Quantum Computing pracującym nad technicznymi standardami elektroniki kwantowej, a obecnie jest członkiem grupy roboczej IEEE P3186 zajmującej się interfejsem reprezentującym sygnały fotoniczne przy użyciu symulatorów obwodów klasy SPICE.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.